સિનિયર IPS અધિકારી દિનકર ગુપ્તાની નેશનલ ઈન્વેસ્ટીગેશન એજન્સી (NIA)ના ડિરેક્ટર પદે નિયુક્તી- કેન્દ્રીય કાર્મિક મંત્રાલય
સિનિયર IPS અધિકારી દિનકર ગુપ્તાની નેશનલ ઈન્વેસ્ટીગેશન એજન્સી (NIA)ના ડિરેક્ટર પદે નિયુક્તી- કેન્દ્રીય કાર્મિક મંત્રાલય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ