સાંજે 5.30 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યની 231 તાલુકા પંચાયતમાં 57.18 ટકા, 31 જિલ્લા પંચાયતમાં 53.01 % ટકા અને 81 નગરપાલિકામાં 51.18 ટકા મતદાન થયું.
સાંજે 5.30 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યની 231 તાલુકા પંચાયતમાં 57.18 ટકા, 31 જિલ્લા પંચાયતમાં 53.01 % ટકા અને 81 નગરપાલિકામાં 51.18 ટકા મતદાન થયું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ