સાંજે 4.30 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યની 231 તાલુકા પંચાયતમાં 51.73 ટકા, 31 જિલ્લા પંચાયતમાં 49.92 ટકા અને 81 નગરપાલિકામાં 34.81 ટકા મતદાન થયું.
સાંજે 4.30 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યની 231 તાલુકા પંચાયતમાં 51.73 ટકા, 31 જિલ્લા પંચાયતમાં 49.92 ટકા અને 81 નગરપાલિકામાં 34.81 ટકા મતદાન થયું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ