સવારના 6થી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી ગુજરાતના 173 તાલુકાઓમાં અવિરત વરસાદ, સાંજના 4થી 6 વાગ્યા સુધીમાં 117 તાલુકામાં મેઘમહેર, પંચમહાલના ગોધરા અને શહેરામાં 9-9 ઇંચ વરસાદ, મહીસાગરના વિરપુરમાં 8 ઇંચથી વધુ વરસાદ, સાબરકાંઠાના તલોદ તાલુકામાં 7 ઇંચથી વધુ વરસાદ
સવારના 6થી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી ગુજરાતના 173 તાલુકાઓમાં અવિરત વરસાદ, સાંજના 4થી 6 વાગ્યા સુધીમાં 117 તાલુકામાં મેઘમહેર, પંચમહાલના ગોધરા અને શહેરામાં 9-9 ઇંચ વરસાદ, મહીસાગરના વિરપુરમાં 8 ઇંચથી વધુ વરસાદ, સાબરકાંઠાના તલોદ તાલુકામાં 7 ઇંચથી વધુ વરસાદ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ