સમગ્ર દેશમાં કોરોના રસીકરણમાં 16,755 લોકો સામેલ થયા, આજ સાંજ સુધીમાં 1,65,714 લોકોને રસી અપાઇ ચૂકી છેઃ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
સમગ્ર દેશમાં કોરોના રસીકરણમાં 16,755 લોકો સામેલ થયા, આજ સાંજ સુધીમાં 1,65,714 લોકોને રસી અપાઇ ચૂકી છેઃ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ