સફળ રહ્યો કોરોના વેક્સિનેશનનો પ્રથમ દિવસ, કોઇને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર ન પડીઃ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
સફળ રહ્યો કોરોના વેક્સિનેશનનો પ્રથમ દિવસ, કોઇને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર ન પડીઃ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ