સંસદ પહોંચ્યા કોંગ્રેસ પાર્ટીના ચેરપર્સન સોનિયા ગાંધી, મહિલા અનામત બિલ મુદ્દે કહ્યું, 'વો તો અપના હૈ' ( એ તો અમારું જ બિલ છે )
સંસદ પહોંચ્યા કોંગ્રેસ પાર્ટીના ચેરપર્સન સોનિયા ગાંધી, મહિલા અનામત બિલ મુદ્દે કહ્યું, 'વો તો અપના હૈ' ( એ તો અમારું જ બિલ છે )
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ