સંયુક્ત ખેડૂત મોર્ચએ ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર પરેડને સમાપ્ત કરવાની અપીલ કરી
સંયુક્ત ખેડૂત મોર્ચએ ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર પરેડને સમાપ્ત કરવાની અપીલ કરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ