શ્રીનગર: જમ્મુ કાશ્મીરમાં ૬ આઈએએસ અધિકારીઓ સમેત કુલ ૯ અધિકારીઓની બદલી
શ્રીનગર: જમ્મુ કાશ્મીરમાં ૬ આઈએએસ અધિકારીઓ સમેત કુલ ૯ અધિકારીઓની બદલી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ