શિવસેનાએ ગેરલાયક ઠેરવવા માટે પ્રસ્તાવિત 12 ધારાસભ્યોનાં નામ જાહેર કર્યા1. એકનાથ શિંદે 2. પ્રકાશ સુર્વે 3. તાનાજી સાવંત 4. મહેશ શિંદે 5. અબ્દુલ સત્તાર 6. સંદીપ ભુમરે 7. ભરત ગોગાવાલે 8. સંજય શિરસાટ 9. યામિની યાદવ 10. અનિલ બાબર 11. બાલાજી દેવદાસ 12. લતા ચૌધર
શિવસેનાએ ગેરલાયક ઠેરવવા માટે પ્રસ્તાવિત 12 ધારાસભ્યોનાં નામ જાહેર કર્યા1. એકનાથ શિંદે 2. પ્રકાશ સુર્વે 3. તાનાજી સાવંત 4. મહેશ શિંદે 5. અબ્દુલ સત્તાર 6. સંદીપ ભુમરે 7. ભરત ગોગાવાલે 8. સંજય શિરસાટ 9. યામિની યાદવ 10. અનિલ બાબર 11. બાલાજી દેવદાસ 12. લતા ચૌધર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ