શિવસેનાએ ગેરલાયક ઠેરવવા માટે પ્રસ્તાવિત 12 ધારાસભ્યોનાં નામ જાહેર કર્યા, એકનાથ શિંદેએ પ્રત્યુત્તર આપતા કહ્યું, આ રીતે અમને ડરાવી શકશો નહીં, અમે બાળાસાહેબનાં અનુયાયીઓ છીએ અને નિયમ જાણીએ છીએ
શિવસેનાએ ગેરલાયક ઠેરવવા માટે પ્રસ્તાવિત 12 ધારાસભ્યોનાં નામ જાહેર કર્યા, એકનાથ શિંદેએ પ્રત્યુત્તર આપતા કહ્યું, આ રીતે અમને ડરાવી શકશો નહીં, અમે બાળાસાહેબનાં અનુયાયીઓ છીએ અને નિયમ જાણીએ છીએ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ