શાળામાં ધોરણ 9 અને 11ના વર્ગો ખોલવાના નિર્ણયને લઇને ડો.એમ.એમ.પ્રભાકરનું નિવેદનઃ ધો.9 અને 11ની સ્કૂલો ખોલવાનો નિર્ણય યોગ્ય, ધો.10 અને 12ના વર્ગો સફળતાપૂર્વક ચાલી રહ્યા છે, હવે સમય આવી ગયો છે કે માધ્યમિક સ્કૂલો શરૂ થાય
શાળામાં ધોરણ 9 અને 11ના વર્ગો ખોલવાના નિર્ણયને લઇને ડો.એમ.એમ.પ્રભાકરનું નિવેદનઃ ધો.9 અને 11ની સ્કૂલો ખોલવાનો નિર્ણય યોગ્ય, ધો.10 અને 12ના વર્ગો સફળતાપૂર્વક ચાલી રહ્યા છે, હવે સમય આવી ગયો છે કે માધ્યમિક સ્કૂલો શરૂ થાય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ