શાળાઓ શરૂ થતા કોરોના કેસ સામે આવ્યા. સુરતમાં 2 શિક્ષકો, 3 વિદ્યાર્થીઓનો રીપોર્ટ પોઝિટિવ. સુરતમાં શાળાઓમાં કોરોના ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
શાળાઓ શરૂ થતા કોરોના કેસ સામે આવ્યા. સુરતમાં 2 શિક્ષકો, 3 વિદ્યાર્થીઓનો રીપોર્ટ પોઝિટિવ. સુરતમાં શાળાઓમાં કોરોના ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ