વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાનાં સુશાસન અંગે BRICS દેશોનો દ્રષ્ટિકોણ ઘણો સમાન રહ્યો છે, આપણો આંતરિક સહયોગ વૈશ્વિક પોસ્ટ કોવિડ રિકવરીમાં ઉપયોગી યોગદાન આપી શકે છે: ચીનમાં આયોજિત 14 માં બ્રિક્સ શિખર સંમેલનમાં PM મોદી
વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાનાં સુશાસન અંગે BRICS દેશોનો દ્રષ્ટિકોણ ઘણો સમાન રહ્યો છે, આપણો આંતરિક સહયોગ વૈશ્વિક પોસ્ટ કોવિડ રિકવરીમાં ઉપયોગી યોગદાન આપી શકે છે: ચીનમાં આયોજિત 14 માં બ્રિક્સ શિખર સંમેલનમાં PM મોદી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ