વિધાનસભા ગૃહમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ભરત ઠાકોરના જમીન સર્વેના પ્રશ્ન અંગે મંત્રી કૌશિક પટેલનું નિવેદન. કહ્યું- ગુજરાતમાં જમીન માપણીનો પ્રોજેકટ ચાલી રહ્યો છે, આખી સ્કીમનું સ્પોન્સર ભારત સરકાર છે
વિધાનસભા ગૃહમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ભરત ઠાકોરના જમીન સર્વેના પ્રશ્ન અંગે મંત્રી કૌશિક પટેલનું નિવેદન. કહ્યું- ગુજરાતમાં જમીન માપણીનો પ્રોજેકટ ચાલી રહ્યો છે, આખી સ્કીમનું સ્પોન્સર ભારત સરકાર છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ