વાહનોની ફીટનેશ કામગીરીમાં PPP મોડલ આધારિત પોલીસી જાહેર કરનાર ગુજરાત પ્રથમ રાજ્ય: મંત્રી પૂર્ણેશ મોદી
વાહનોની ફીટનેશ કામગીરીમાં PPP મોડલ આધારિત પોલીસી જાહેર કરનાર ગુજરાત પ્રથમ રાજ્ય: મંત્રી પૂર્ણેશ મોદી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ