વાહનચાલકોને પૂરતી માહિતી ન આપતા રાજકોટ CP અને ટ્રાફિક ACPને કોર્ટની નોટીસ, કોર્ટે કહ્યું 'ઇ-મેમો અંગે વાહન ચાલકોને સાચી માહિતી આપો, અન્યથા કોર્ટ કાર્યવાહી માટે તૈયાર રહો'
વાહનચાલકોને પૂરતી માહિતી ન આપતા રાજકોટ CP અને ટ્રાફિક ACPને કોર્ટની નોટીસ, કોર્ટે કહ્યું 'ઇ-મેમો અંગે વાહન ચાલકોને સાચી માહિતી આપો, અન્યથા કોર્ટ કાર્યવાહી માટે તૈયાર રહો'
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ