વડોદરા : સ્થાનિક ચૂંટણી જાહેર થતા જ ભાજપમાં ભડકો, રાષ્ટ્રીય સમાજ પક્ષના નેતા પાર્ટીમાં જોડાતા કાર્યકરોમાં નારાજગી, વોર્ડ નં 9ના 100 થી વધુ કાર્યકરોએ આપ્યા રાજીનામાં
વડોદરા : સ્થાનિક ચૂંટણી જાહેર થતા જ ભાજપમાં ભડકો, રાષ્ટ્રીય સમાજ પક્ષના નેતા પાર્ટીમાં જોડાતા કાર્યકરોમાં નારાજગી, વોર્ડ નં 9ના 100 થી વધુ કાર્યકરોએ આપ્યા રાજીનામાં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ