વડોદરા કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં મેયર કેયુર રોકડીયાની મોટી જાહેરાત, વડોદરા શહેરમાં કોર્પોરેશન રોડ પર દોડાવશે 200 ઇલેક્ટ્રીક બસ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની CESL કંપની સાથે કોર્પોરેશને કર્યો કોન્ટ્રાક્ટ, રજીસ્ટ્રેશન પેટે કંપનીને રૂ. 10 લાખ ચૂકવ્યા એડવાન્સ
વડોદરા કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં મેયર કેયુર રોકડીયાની મોટી જાહેરાત, વડોદરા શહેરમાં કોર્પોરેશન રોડ પર દોડાવશે 200 ઇલેક્ટ્રીક બસ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની CESL કંપની સાથે કોર્પોરેશને કર્યો કોન્ટ્રાક્ટ, રજીસ્ટ્રેશન પેટે કંપનીને રૂ. 10 લાખ ચૂકવ્યા એડવાન્સ