વડોદરા કોર્પોરેશનની ફ્લાઇંગ સ્કોર્ડ દ્વારા લાઉડ સ્પીકર સાથે લોકોને અપીલ. કોવિડ નિયમો પાળવા, માસ્ક અને હાથ સેનેટાઇઝ કરવા અપીલ. નિયમોનુ ઉલ્લંઘન કરનાર સામે કડક પગલા લેવાશે.
વડોદરા કોર્પોરેશનની ફ્લાઇંગ સ્કોર્ડ દ્વારા લાઉડ સ્પીકર સાથે લોકોને અપીલ. કોવિડ નિયમો પાળવા, માસ્ક અને હાથ સેનેટાઇઝ કરવા અપીલ. નિયમોનુ ઉલ્લંઘન કરનાર સામે કડક પગલા લેવાશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ