વડોદરામાં સોની પરિવારનો સામૂહિક આપઘાત મામલો: સારવાર દરમિયાન મૃતક નરેન્દ્ર સોનીના પત્નીનું પણ મૃત્યુ, અત્યાર સુધીમાં પરિવારના 6 સભ્યોમાંથી 4 સભ્યોના મૃત્યુ
વડોદરામાં સોની પરિવારનો સામૂહિક આપઘાત મામલો: સારવાર દરમિયાન મૃતક નરેન્દ્ર સોનીના પત્નીનું પણ મૃત્યુ, અત્યાર સુધીમાં પરિવારના 6 સભ્યોમાંથી 4 સભ્યોના મૃત્યુ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ