વડોદરામાં વેરાઈ માતા ચોક પાસે લિફ્ટમાં માથુ આવી જતાં ફ્રુટની દુકાનમાં કામ કરનારા કર્મચારીનું મૃત્યુ
વડોદરામાં વેરાઈ માતા ચોક પાસે લિફ્ટમાં માથુ આવી જતાં ફ્રુટની દુકાનમાં કામ કરનારા કર્મચારીનું મૃત્યુ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ