વડોદરામાં ફાયર વિભાગ આવ્યુ હરકતમાં, સયાજીગંજ વિસ્તારમાં આવેલ અંતરીક્ષ કોમ્પ્લેક્ષનું વીજ કનેક્શન કાપવામાં આવ્યું
વડોદરામાં ફાયર વિભાગ આવ્યુ હરકતમાં, સયાજીગંજ વિસ્તારમાં આવેલ અંતરીક્ષ કોમ્પ્લેક્ષનું વીજ કનેક્શન કાપવામાં આવ્યું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ