વડોદરાના સાવલીના લામડાપુરા રોડ પરની કંપનીમાં આગ, 2 ફાયર ફાઇટરે આગ પર મેળવ્યો કાબુ
વડોદરાના સાવલીના લામડાપુરા રોડ પરની કંપનીમાં આગ, 2 ફાયર ફાઇટરે આગ પર મેળવ્યો કાબુ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ