વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉત્તર પ્રદેશ માટે રૂ. 2691 કરોડ રૂપિયાની આર્થિક મદદની જાહેરાત કરી, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના(ગ્રામીણ) હેઠળ 6.1 લાખ લાભાર્થીઓને થશે લાભ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઉત્તર પ્રદેશ માટે રૂ. 2691 કરોડ રૂપિયાની આર્થિક મદદની જાહેરાત કરી, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના(ગ્રામીણ) હેઠળ 6.1 લાખ લાભાર્થીઓને થશે લાભ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ