લોકસભા અને વિધાનસભામાં મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામતઃ અર્જુન રામ મેઘવાલ
લોકસભા અને વિધાનસભામાં મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામતઃ અર્જુન રામ મેઘવાલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ