રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ પર તાક્યુ નિશાન, કહ્યું ભાજપ ધર્મની દલાલી કરે છે અને પોતાને હિન્દુ પાર્ટી કહે છે
રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ પર તાક્યુ નિશાન, કહ્યું ભાજપ ધર્મની દલાલી કરે છે અને પોતાને હિન્દુ પાર્ટી કહે છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ