રાષ્ટ્રપતિ પદના શપધ લીધા બાદ જો બાયડને કહ્યું- આજે આપણે એક ઉમેદવાર નહીં પરંતુ લોકશાહીની જીતનો જશ્ન મનાવી રહ્યા છીએ
રાષ્ટ્રપતિ પદના શપધ લીધા બાદ જો બાયડને કહ્યું- આજે આપણે એક ઉમેદવાર નહીં પરંતુ લોકશાહીની જીતનો જશ્ન મનાવી રહ્યા છીએ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ