રાજ્ય સરકારની પત્રકાર પરીષદમાં ACB ચીફ કેશવ કુમારનું નિવેદનઃ 2020માં 50 કરોડના કેસ કર્યા, 2021માં 33 કરોડના કેસ કર્યાં
રાજ્ય સરકારની પત્રકાર પરીષદમાં ACB ચીફ કેશવ કુમારનું નિવેદનઃ 2020માં 50 કરોડના કેસ કર્યા, 2021માં 33 કરોડના કેસ કર્યાં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ