રાજ્યમાં સરકારના વિરોધમાં વધુ એક આંદોલન: વીજકર્મીઓ દ્વારા આજે પડતર માગોને લઇ આંદોલન, 2017માં મંજૂર થયેલા પગાર ધોરણ અમલી કરવા માગ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના PGVCLના 11 હજાર કર્મચારીઓ જોડાશે
રાજ્યમાં સરકારના વિરોધમાં વધુ એક આંદોલન: વીજકર્મીઓ દ્વારા આજે પડતર માગોને લઇ આંદોલન, 2017માં મંજૂર થયેલા પગાર ધોરણ અમલી કરવા માગ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના PGVCLના 11 હજાર કર્મચારીઓ જોડાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ