રાજ્યમાં વ્યાજખોરોની હવે ખેર નહીં, વ્યાજખોરી સામે કડક કાર્યવાહીના DGPએ આપ્યા આદેશ, મનીલેન્ડર્સ એક્ટ હેઠળ કરાશે કાર્યવાહી
રાજ્યમાં વ્યાજખોરોની હવે ખેર નહીં, વ્યાજખોરી સામે કડક કાર્યવાહીના DGPએ આપ્યા આદેશ, મનીલેન્ડર્સ એક્ટ હેઠળ કરાશે કાર્યવાહી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x