રાજ્યમાં પાણીની વ્યવસ્થાને લીધે શિયાળામાં ખેડૂતોને લાભ થયો, ઉનાળામાં પણ પિયત માટે નર્મદાનું પાણી આપવામાં આવશે : નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ
રાજ્યમાં પાણીની વ્યવસ્થાને લીધે શિયાળામાં ખેડૂતોને લાભ થયો, ઉનાળામાં પણ પિયત માટે નર્મદાનું પાણી આપવામાં આવશે : નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ