રાજ્યની દરેક પંચાયતમાં બાયોમેટ્રિક સિસ્ટમ લગાવાશે. તલાટી અને તલાટી કમ મંત્રીની ઓનલાઇન હાજરી લેવાશે.
રાજ્યની દરેક પંચાયતમાં બાયોમેટ્રિક સિસ્ટમ લગાવાશે. તલાટી અને તલાટી કમ મંત્રીની ઓનલાઇન હાજરી લેવાશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ