રાજસ્થાનમાં વેક્સિનેશનનો રેકોર્ડ, એક દિવસમાં અપાયા 4 લાખથી વધારે ડોઝ
રાજસ્થાનમાં વેક્સિનેશનનો રેકોર્ડ, એક દિવસમાં અપાયા 4 લાખથી વધારે ડોઝ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ