રાજકોટ સહીત સૌરાષ્ટ્રમાં કોરોનાના કેસમાં સતત વધારો, રાજકોટના 15 સહીત સૌરાષ્ટ્રમાં કોરોનાના 44 કેસ, જામનગરમાં બે વિદ્યાર્થી સહીત 7 લોકોને કોરોના
રાજકોટ સહીત સૌરાષ્ટ્રમાં કોરોનાના કેસમાં સતત વધારો, રાજકોટના 15 સહીત સૌરાષ્ટ્રમાં કોરોનાના 44 કેસ, જામનગરમાં બે વિદ્યાર્થી સહીત 7 લોકોને કોરોના
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ