રાજકોટ ગોંડલ હાઇવે પર તેલ ભરેલા ટ્રક સાથે અન્ય ટ્રકનો અકસ્માત, ટેન્કર માંથી તેલ ભરવા સ્થાનિકો કેરબા સહિતના વાસણો લઈ પડાપડી કરી
રાજકોટ ગોંડલ હાઇવે પર તેલ ભરેલા ટ્રક સાથે અન્ય ટ્રકનો અકસ્માત, ટેન્કર માંથી તેલ ભરવા સ્થાનિકો કેરબા સહિતના વાસણો લઈ પડાપડી કરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ