રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે પર ગાંજાનો મોટો જથ્થો ઝડપાયો. SOGએ 41 કિલો ગાંજા સાથે 2 શખ્સોની ધરપકડ કરી.
રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે પર ગાંજાનો મોટો જથ્થો ઝડપાયો. SOGએ 41 કિલો ગાંજા સાથે 2 શખ્સોની ધરપકડ કરી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ