રાજકોટમાં સિંચાઇ વિભાગે મનપાને બાકી નાણાં અંગે પત્ર લખ્યો, નર્મદા નીરના બાકી 105.24 કરોડના બિલનું ફરફરિયું પકડાવ્યું, 2017થી હાલ સુધીના નાણા ચૂકવવાના બાકી, તાજેતરમાં કોર્પોરેશને વધુ નર્મદા નીરની કરી હતી માંગ
રાજકોટમાં સિંચાઇ વિભાગે મનપાને બાકી નાણાં અંગે પત્ર લખ્યો, નર્મદા નીરના બાકી 105.24 કરોડના બિલનું ફરફરિયું પકડાવ્યું, 2017થી હાલ સુધીના નાણા ચૂકવવાના બાકી, તાજેતરમાં કોર્પોરેશને વધુ નર્મદા નીરની કરી હતી માંગ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ