રાજકોટમાં ટ્રાફિક પોલીસે 5 વર્ષમાં 180 કરોડનો દંડ ફટકાર્યો, અત્યાર સુધીમાં 24.30 લાખ નાગરિકોને ઇ-મેમો ફટકાર્યા, 75 ટકા વાહનચાલકોને રૂ. 150 કરોડનો દંડ ભરવાનો બાકી, રાજકોટમાં CCTVનો ઉપયોગ માત્ર દંડ ઉઘરાવવા થતો હોવાનો લોકોનો આક્ષેપ
રાજકોટમાં ટ્રાફિક પોલીસે 5 વર્ષમાં 180 કરોડનો દંડ ફટકાર્યો, અત્યાર સુધીમાં 24.30 લાખ નાગરિકોને ઇ-મેમો ફટકાર્યા, 75 ટકા વાહનચાલકોને રૂ. 150 કરોડનો દંડ ભરવાનો બાકી, રાજકોટમાં CCTVનો ઉપયોગ માત્ર દંડ ઉઘરાવવા થતો હોવાનો લોકોનો આક્ષેપ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ