રાજકોટની સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.એ ગુમાવ્યું A ગ્રેડનું ગૌરવ : NAAC દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.ને અપાયો B ગ્રેડ
રાજકોટની સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.એ ગુમાવ્યું A ગ્રેડનું ગૌરવ : NAAC દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.ને અપાયો B ગ્રેડ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ