રાજકોટના જેતપુર સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ, શહેરના સ્ટેન્ડ ચોક,વડલી ચોક તેમજ પીપળવા,પાંચપીપળા,લુણાગરા,પીઠડીયામાં મેઘ મહેર
રાજકોટના જેતપુર સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ, શહેરના સ્ટેન્ડ ચોક,વડલી ચોક તેમજ પીપળવા,પાંચપીપળા,લુણાગરા,પીઠડીયામાં મેઘ મહેર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ