રજૂઆત: ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી મહામંડળ પડતર માગ સાથે ફરી મેદાને, સરકારને પત્ર લખી LTC, વતન પ્રવાસ ભથ્થું, બદલી વળતર, મુસાફરી-દૈનિક ભથ્થું, ચાર્જ એલાઉન્સ અંગે રજૂઆત, મુખ્ય સચિવ અને નાણાં વિભાગને કરી રજૂઆત
રજૂઆત: ગુજરાત રાજ્ય કર્મચારી મહામંડળ પડતર માગ સાથે ફરી મેદાને, સરકારને પત્ર લખી LTC, વતન પ્રવાસ ભથ્થું, બદલી વળતર, મુસાફરી-દૈનિક ભથ્થું, ચાર્જ એલાઉન્સ અંગે રજૂઆત, મુખ્ય સચિવ અને નાણાં વિભાગને કરી રજૂઆત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ