ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
રક્ષા સચિવ અજય કુમારની મોટી જાહેરાતઃ સૈનિક શાળાઓમાં OBC માટે 27 ટકા બેઠકો અનામત રાખવાની જાહેરાત. અનુસૂચિત જાતિ માટે 15% અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 7.5% અનામત મળશે.
રક્ષા સચિવ અજય કુમારની મોટી જાહેરાતઃ સૈનિક શાળાઓમાં OBC માટે 27 ટકા બેઠકો અનામત રાખવાની જાહેરાત. અનુસૂચિત જાતિ માટે 15% અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 7.5% અનામત મળશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ