યાત્રાધામ શામળાજી મંદિરના ગર્ભગૃહનો મુખ્ય દ્વાર સોનાથી મઢાયો, અમદાવાદના એક દાતા દ્વારા અપાયેલી ભેટમાંથી દ્વાર મઢાયુ
યાત્રાધામ શામળાજી મંદિરના ગર્ભગૃહનો મુખ્ય દ્વાર સોનાથી મઢાયો, અમદાવાદના એક દાતા દ્વારા અપાયેલી ભેટમાંથી દ્વાર મઢાયુ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ