મોદી સરકારે કરોડો ખેડૂતોની વિરુદ્ધ ત્રણ કાળા કાયદા લાવીને ખેતીપ્રથા પર હુમલો કર્યો: સોનિયા ગાંધી
મોદી સરકારે કરોડો ખેડૂતોની વિરુદ્ધ ત્રણ કાળા કાયદા લાવીને ખેતીપ્રથા પર હુમલો કર્યો: સોનિયા ગાંધી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x