મોટા સમાચારઃ અંબાજી મંદિર દર્શનાર્થીઓ માટે બંધ થઈ શકે છે. આજે હજારોની ભીડ ઉમટી પડતા સામાજીક અંતર ન જળવાયું. અંબાજી વહીવટી ટ્રસ્ટ નિર્ણય કરી શકે છે.
મોટા સમાચારઃ અંબાજી મંદિર દર્શનાર્થીઓ માટે બંધ થઈ શકે છે. આજે હજારોની ભીડ ઉમટી પડતા સામાજીક અંતર ન જળવાયું. અંબાજી વહીવટી ટ્રસ્ટ નિર્ણય કરી શકે છે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x