મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણી GIDC નિગમના કાર્યક્રમમાં વીડિયો કોન્ફરન્સથી જોડાયાં, GIDCના પ્લોટની સરકાર દ્વારા ઓનલાઇન ડ્રો પદ્ધતિથી ફાળવણી, નવી વસાહતો, મોડલ એસ્ટેટ, બહુમાળી શેડના નિર્માણની જાહેરાત
મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણી GIDC નિગમના કાર્યક્રમમાં વીડિયો કોન્ફરન્સથી જોડાયાં, GIDCના પ્લોટની સરકાર દ્વારા ઓનલાઇન ડ્રો પદ્ધતિથી ફાળવણી, નવી વસાહતો, મોડલ એસ્ટેટ, બહુમાળી શેડના નિર્માણની જાહેરાત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ