મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણી આજે મહત્વની જાહેરાત કરશે, નવી GIDC અંગે કરી શકે છે જાહેરાત
મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણી આજે મહત્વની જાહેરાત કરશે, નવી GIDC અંગે કરી શકે છે જાહેરાત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ