મુખ્યમંત્રી રૂપાણીની ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટરો ભાજપમાં જોડાયા. વોર્ડ નં.15ના માસુમાબેન હેરભા અને પ્રફૂલાબેન જોશીને ખેસ પહેરાવીને મુખ્યમંત્રીએ આવકાર્યા.
મુખ્યમંત્રી રૂપાણીની ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટરો ભાજપમાં જોડાયા. વોર્ડ નં.15ના માસુમાબેન હેરભા અને પ્રફૂલાબેન જોશીને ખેસ પહેરાવીને મુખ્યમંત્રીએ આવકાર્યા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ