મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં ગણેશ મહોત્સવમાં આરતી કરવા પહોંચ્યા
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં ગણેશ મહોત્સવમાં આરતી કરવા પહોંચ્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ